וועדת הדרכה עירונית

בקשה לקבלת סיוע העירייה ללימודים אקדמאיים

לשנת תשע"ח (2017-2018)

מגמות הלימוד המועדפות ע"י הרשות:

1. מגמות לימוד שיש להן זיקה ישירה לנושא עליו מופקד/ת העובד/ת  ;   או

2. מגמות הלימוד הבאות:  מנהל ומדיניות ציבורית, מדע המדינה, תעשייה וניהול ומנהל עסקים.

מסלולי הסיוע ללימודי תואר ראשון או לימודי הנדסאים/ טכנאים:

*מגיש הבקשה יבחר באחד מהמסלולים המופיעים מטה

מסלולי הסיוע

ללומדים במוסדות הלימוד האקדמאיים  

ללומדים באוניב​רסיטה​ הפתוחה

סיוע בימי לימודים

הכרה במקסימום 32 ימי לימודים כימי עבודה

הכרה במקסימום 32 ימי לימודים כימי עבודה.

סיוע בשכר לימוד

סיוע מקסימלי של 50% מעלות שכר הלימוד השנתי

סיוע מקסימלי של 50% מעלות קורס בודד ולא יותר מ 4 קורסים בשנה ועד 10 קורסים מקסימום לכל התואר.

סיוע משולב

הכרה במקסימום 15 ימי לימודים כימי עבודה וסיוע​ מקסימלי של  25% מעלות שכר הלימוד השנתי

הכרה במחצית ימי הלימוד כימי עבודה,
סיוע מקסימלי של 25% מעלות קורס בודד
ולא יותר מ 4 קורסים בשנה ועד 10 קורסים מקסימום לכל התואר.

*  עובדים המבקשים ללמוד במגמת לימודים שאינה בזיקה ישירה לתפקידם או במגמת לימודים שאינה מועדפת ע"י הרשות, יהיו זכאים, בכפוף להחלטת ועדת ההדרכה העירונית, למקסימום מחצית מהסיוע הניתן למסלולים המועדפים על הרשות.

מסלול הסיוע ללימודי תואר שני:
עובדים המבקשים ללמוד לתואר שני יהיו זכאים, בכפוף להחלטת ועדת ההדרכה העירונית, לקבלת סיוע בשכר לימוד בסכום מקסימלי של  3,000 ₪  או,  לקבל סיוע בימי לימודים. 

דגשים נוספים לסיוע ללימודים אקדמאים:

 1. ההחלטה באשר למסלול הלימודים המאושר תקבע ע"י ועדת ההדרכה העירונית בכפוף לצרכי המערכת, צרכי התפקיד והמלצת הממונה הישיר.

 2. אישור הוועדה ניתן לשנת לימודים אחת בלבד, ואינו מהווה אישור או התחייבות לאשר את המשך הלימודים. כל שנה יש להגיש בקשה לוועדת ההדרכה העירונית מחדש.

 3. תכניות לימודים חריגות בהן משך הלימודים משתרע על פני כ- 15 חודשים ברציפות (3-5 סמסטרים), ועדת ההדרכה העירונית תתייחס לבקשה זו כאל 2 שנות לימוד אוניברסיטאיות.

 4. לימודים פרונטאלים במסגרת התוכנית שאינם בימים המבוקשים מראש ("מרתון") יאושרו אד-ה​וק בכפוף לאישור ממונה,
  שעות הלימוד יקוזזו מסך כל הימים שאושרו לעובד/ת.

 5. ימי מבחן : ניתן להשתמש בימי הלימודים לצורך יום הבחינה ובתנאי שהבחינה מתקיימת בשעות העבודה.

 6. תזה לתואר שני : תינתן עדיפות למחקר בתחומים עירוניים, שלטון מקומי, מדיניות ציבורית ועוד.  העבודות תהיינה נחלת העובד והעירייה, לשימוש עירוני במידת הצורך.
  עבודת מחקר בה ייעשה שימוש בנתונים עירוניים, מחייבת אישור מראש של מנהל האגף ומנהל היחידה מהם הנתונים יילקחו. 

 7. התמחות (סטאז') : לא תאושר על חשבון ימי עבודה.

 8. עלות שכר הלימוד השנתי : תעודכן מידי שנה בהתאם לפרסומי המועצה להשכלה גבוהה.
  החזר שכ"ל יתבצע כנגד קבלות על תשלום בפועל + תעודה בציון עובר ובתנאי שניצל/ה העובד/ת את כל הזכויות המגיעות לו/ה מטעם קרנות הידע הייעודיות.
  עפ"י תקנות מס הכנסה, השתתפות העירייה בעלות הלימודים מחויבת במס.

 9. הכרה בימי לימודים ע"ח העירייה תינתן רק לאחר שניצל/ה העובד/ת את כל הזכאות המגיע/ה לו/ה בימים, מטעמו של הסכם שכר.

 10. ללומדים באוניברסיטה הפתוחה : יאושרו מקסימום 4 קורסים לשנה אקדמאית  ועד  10 קורסים אקדמיים לכל התואר .

 11. עובד/ת המועסק/ת בחלקיות משרה זכאי/ת לסיוע יחסי בהתאם לאחוז המשרה, ובלבד שהעובד/ת מועסק/ת בהיקף משרה  של 50% ומעלה.

להורדת טופס הבקשה - לחץ כאן!

 

צור קשר

​עדי שוחטמן, מחלקת פיתוח ארגוני והדרכה

טלפון: 09-7610712

מייל: adib@raanana.muni.i